Μελέτες Ασφαλείας

Το πλάνο ασφαλείας αποτελεί ζωτικό κομμάτι για την ασφαλή λειτουργία και την ετοιμότητα ενός οργανισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι σημαντικό το έγγραφο αυτό να διαμορφώνεται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού και έπειτα από διεξοδική μελέτη των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν την ομαλή συνέχιση των εργασιών του. Ένα επιτυχημένο πλάνο ασφαλείας διασφαλίζει την προστασία απο απώλειες σε ανθρώπους, ιδιοκτησίες, πληροφορίες, διαδικασίες, μέσα και παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Μετά την εκπόνηση του πλάνου ασφαλείας για έναν οργανισμό, διαμορφώνεται το ανάλογο σύστημα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό που εμπλέκεται με την ασφάλεια του οργανισμού, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του. Σκοπός του πλάνου ασφαλείας είναι πάντα να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες ασφάλειας του πελάτη για την διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος.